ای سوختهِ دل سرای احساس اینجاست --- پیوسته کلید مشکل ناس اینجاست --- گر در پی عشق قمر هاشمیانى --- خوش آمده ای روضة العباس(علیه السلام)اینجاست.
rozatolabbas
rozatolabbas
rozatolabbas
rozatolabbas
  • فایل صوتی جلسه هفتگی شنبه ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۲
  • فایل صوتی جلسه هفتگی شنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۲
  • فایل صوتی جلسه هفتگی شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۲
  • فایل صوتی جلسه هفتگی شنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۹۲