ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت: ورودیه به محرم

سخنرانی: حجة السلام حاج مهدی یعقوبی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 18 مهرماه 94  ازساعت 20:00

مکان: میدان شهدا - ابتدای خیابان خورشـید -بیت الرضا(ع)